Na titulní stranu

Fakta, životopis, fotografie
Mé životní a politické postoje a názory. Proč jsem vstoupila do ODS, proč jsem přijala kandidaturu.
Chcete-li o mně vědět víc, zeptejte se.
Novinky, aktuality, různé akce, které pro vás připravujiČlánky a rozhovory na téma moje práce v Senátu
Chcete-li mě kontaktovat...Informace k volbám do Senátu 2006Chcete-li se dozvědět něco z mé profesní činnosti a nabídky

Na čem pracuji

Funkce v Senátu v období 2008 – 2010

• Členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
• Členka Organizačního výboru
• Členka stálé delegace při Parlamentním shromáždění Rady Evropy
• Místopředsedkyně klubu ODS

Funkce v Senátu pro období 2006 - 2008

• Předsedkyně Stálé komise Senátu pro práci kanceláře Senátu
• Členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
• Členka Organizačního výboru
• Členka Mandátového a imunitního výboru
• Členka stálé delegace při Parlamentním shromáždění Rady Evropy
• Místopředsedkyně klubu ODS

Činnost v předchozím volebním období (2000 - 2006)

Činnost ve volebním obvodu č. 26
Činnost v Senátu
Pořadatelská a spolupořadatelská činnost v Senátu a ve volebním obvodu
Spolupráce s projektem eStat

Senátorské dny - návštěvy občanů v oblastní kanceláři Mánesova 3, Praha 2

V období od konce listopadu 2000 do června 2006 navštívilo kancelář celkem 194 občanů nebo zástupců různých institucí. U valné většiny se jednalo o návštěvy opakované.

Praha 2 - 65
Praha 3 - 83
z ostatních volebních obvodů - 46
z toho bylo zástupců různých organizací - 45

Dále bylo v rámci senátorských dní navštíveno přes 35 různých organizací se sídlem ve volebním obvodu i mimo něj.

Např. - DUHA, Penzion pro důchodce Felicita, Kluby vozíčkářů, nemocniční zařízení, Klokánek - středisko NRP, Jedličkův ústav a školy, Konto Bariéry, Česká unie pro podporované zaměstnávání, Občanské sdružení RYTMUS, Liga za práva vozíčkářů, Vládním výborem pro zdravotně postižené občany Úřadu vlády ČR apod.

Spolupráce s Radnicemi Prahy 2, 3 - účast na jednáních zastupitelstva, spolupráce se starosty, místostarosty a ostatními zaměstnanci Radnic při řešení problematik ve volebním obvodě a při řešení kauz občanů.

Pravidelné pořádání Dětského dne na Náměstí Míru od roku 2001.

Nahoru

Přehled činnosti v Senátu 2000 - 2006

- Podrobný přehled mé činnosti v Senátu v letech 2000 - 2006

Účast ve výborech a komisích:

Předsedkyně Stálé komise Senátu pro práci kanceláře Senátu (2004 - 2006)
Předsedkyně Podvýboru pro integraci osob s handicapem (2000 - 2004)
Členka Podvýboru pro státní vyznamenání (2000 - 2004)
Členka Výboru mandátového a imunitního (2002 - 2004)
Členka Stálé komise Senátu pro práci kanceláře Senátu (2002 - 2004)
Členka Podvýboru pro rodinnou politiku (2002 - 2004)
Členka Podvýboru pro bezpečnost silničního provozu (2002 - 2004)

Nahoru

Pořadatelská a spolupořadatelská činnost v Senátu a ve volebním obvodu

Nejvýznamnější akce:
Veřejné slyšení „O potřebnosti zákona o sociální pomoci“

Veřejné slyšení se konalo dne 10. června 2003. Hlavním cílem tohoto slyšení bylo zprostředkování informací senátorům o potřebnosti zákona o sociální pomoci. V historii Senátu se na jeho půdě konalo 8 veřejných slyšení.

Seminář „Inkontinence: Medicína – ekonomika - legislativa“

Seminář se uskutečnil dne17. prosince 2003 na podnět MUDr. Bojara člena „Inco fora“. Hlavním cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost s danou problematikou ve vztahu k současné legislativě a možnostem úhrad kompenzačních pomůcek ze stran zdravotních pojišťoven.

Výstava ODYSEA
Akce se konala ve dnech 26. 5. – 23. 6. 2003 ve spolupráci se Společností DUHA, která prosazuje integraci osob s mentálním postižením. Po zahajovací vernisáži následovala panelová diskuse, které se zúčastnili zástupci Magistrátu hl. města Prahy a samotní klienti Společnosti Duha.

Seminář „Autismus a legislativa“
Seminář se uskutečnil dne 3. března 2004 ve spolupráci s Občanským sdružením AUTISTIK. Hlavním cílem semináře bylo seznámení odborné veřejnosti se současnými problémy s včasnou diagnostikou, vzhledem k nedostatku kvalifikovaných odborníků zabývajících se problematikou autismu a integrací dětí s autismem do běžných škol a dále s problémy se zaměstnáváním již dospělých jedinců.

• Kulatý stůl na téma „Opatření omezující pohyb osob na základě § 89 zákona o sociálních službách“
Akce se konala dne 15. 5. 2006. Diskuse probíhala ve dvou rovinách, jednak nad stávajícím zněním § 89 zákona o sociálních službách, jednak nad konkrétními návrhy novely zákona týkající se této problematiky.

Záštita nad akcemi

• Pravidelné spolupořadatelství při autorizaci architektů pořádaném Českou komorou architektů od roku 2001 do června 2006 - 4x ročně.

• Každoroční záštita nad šachovým turnajem pořádaným Jedličkovým ústavem od roku 2001.

• Záštita nad Festivalem Slunce pořádaným na území Prahy 3, v letech 2003, 2004, 2005 a 2006.

Nahoru

Spolupráce s projektem eStat

Spolupracuji s projektem eStat (efektivní stát), jehož záměrem je získat konsensuální koncept, na němž se mohou po odborné stránce shodnout politická i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro příští vzestup České republiky.

Podílím se na prosazování tzv. Tošovského zákona, jehož cílem je odstranění nadměrné byrokratické zátěže fyzických i právnických osob.

Moje prezentace z konference "Efektivní stát - partner podnikatelů" konané 13.4.2006 v Senátu PČR.

Podrobný přehled mé činnosti v Senátu v letech 2000 - 2006

Účast ve výborech a komisích:

Předsedkyně Stálé komise Senátu pro práci kanceláře Senátu (2004 - 2006)
Předsedkyně Podvýboru pro integraci osob s handicapem (2000 - 2004)
Členka Podvýboru pro státní vyznamenání (2000 - 2004)
Členka Výboru mandátového a imunitního (2002 - 2004)
Členka Stálé komise Senátu pro práci kanceláře Senátu (2002 - 2004)
Členka Podvýboru pro rodinnou politiku (2002 - 2004)
Členka Podvýboru pro bezpečnost silničního provozu (2002 - 2004)

Legislativní činnost

Zpravodajství nejdůležitějších zákonů

2001

O regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.
Poslanecký návrh novely zákona č. 1/1999 Sb., o zaměstnanosti.
O dobrovolnické službě

2002

Novela zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
Lázeňský zákon
O státní sociální podpoře č. 117/1995Sb.
O zaměstnanosti č. 1/1999 Sb.

2003

Návrh zákon o sociální potřebnosti.
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995

2004

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

2005

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003
Novela zákona o sociálním zabezpečení.
Novela zákona o zaměstnanosti.
Návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami

2006

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Návrh zákona o sociálních službách
Návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti se zákonem o soc. službách

Vlastní pozměňovací návrhy týkající se  zejména zákona o provozu na pozemních komunikacích, parkovací místa; navýšení pokut; zákon o sociálních službách...

 Nahoru

Na titulní stranu