Na titulní stranu
Vzdělání a praxe
Co pro vás mohu a umím udělat
Má odborná publikační činnostRozhovory a články v médiích
Zeptejte se mě
Chcete-li se dozvědět něco o mé kandidatuře do Senátu

Příklady realizovaných návrhů úprav bezbariérového vstupu do objektu

Praha 8, Varnsdorfská ulice

Přístupová rampa bude provedena se sklonem 10%, max. 12% v místě přístupové cesty k domu. Šíře rampy bude 140 cm, tj. šířka schodišťových stupňů vedoucích na podestu u domu.

Rampa bude provedena formou montáže ze dvou podpůrných profilů U 100 o délce 300 cm. Mezi profily se vloží ztracené bednění, vybetonuje se do výšky profilu s vložkou z kari sítě. Konečná povrchová úprava musí mít protiskluznou úpravu. Projektant doporučuje na povrch rampy položit protiskluznou dlažbu, např. z Chlumčanských keramických závodů např. ze série Pegas, Gemini nebo Taurus – reliéfní a protiskluzné úpravě.

Rampa bude podepřena na jednom konci stávajícími schody, na druhém konci betonovým základem provedeným do hloubky cca 60 cm. Rampa musí být s podpůrnými prvky provázána.

Rampa bude opatřena po obou stranách zábradlím vytvořeným z kruhových profilů o průměru cca 7 cm. Výška zábradlí bude 90 cm. Ve výšce 30 cm bude vodorovná tyč, zabraňující sjetí vozíčkáře z rampy. Svislé nosné prvky zábradlí budou uchyceny k rampě z boku, na nosné U profily rampy (viz detail na výkresu) v osové vzdálenosti cca 100 cm.

Kovové prvky rampy musí být opatřeny nátěrem zabraňujícím korozi.

Praha 4, ulice Marie Cibulkové

Výškový rozdíl mezi chodníkem (±0,00 = P.T.) a vstupním prostorem domu (+0,13) je vyrovnán litým asfaltem. Tak nedojde k žádnému zásahu do instalací inženýrských sítí. Při provádění tohoto vyrovnání je třeba dbát na to, aby před vstupem do domu vznikla plocha cca o rozměru 1,5/1,5 m, která je nutná pro manipulaci invalidního vozíku. Vyspádování chodníku z této plochy je 2%, odpovídající požadavkům vyhlášky č. 174/1994Sb. Stavebního zákona.

Zádveří domu, kde jsou tři schodišťové stupně je řešeno tak, že se vybourá konstrukce stropu v rozsahu od vstupní obvodové zdi až po poslední schodišťový stupeň. Výškový rozdíl je od +0,13 do +0,565. V tomto prostoru se provede železobetonová deska tl. 125 mm, která je na obou koncích podepřena žb trámem š. 200 mm v. 300 mm. Vlastní rampa začíná 0,75 m od obvodové zdi a její délka je cca 2,55 m. Sklon rampy vychází cca 17, 4 %. (Tento sklon sice neodpovídá požadavkům stavební vyhlášky č. 174/1994 Sb., ale toto řešení je jediné možné vzhledem k finančním možnostem sl. Slachové. Sklon rampy byl se sl. Slachovou konzultován.) Na žb desku se provede betonová mazanina cca 60 mm a na ní se provede dlažba. Dlažba bude provedena v celém prostoru zádveří, ne tedy pouze v místech nové rampy (z estetického hlediska). Dlažba by měla být s protiskluzovou úpravou.

Praha 9, Litoměřická ulice

Výškový rozdíl mezi chodníkem (-0,475 = P.T.) a vstupním prostorem domu (±0,00 P.T.= +0,075 U.T.) je vyrovnán nově vybudovanou rampou. Tato rampa je umístěna tak, že je rovnoběžná s bytovým domem. Stávající prostor před vstupem do objektu rozšíříme na rozměr 2,35 m. Dojde tak k zasunutí schodiště do plochy vstupu. Rampa má sklon cca 7,5%, což zcela odpovídá požadavkům vyhlášky č. 174/1994Sb. Stavebního zákona a je dlouhá cca 6,12 m.

Rozšíření vstupní plochy před domem se provede tak, že se vytvoří nosné základové pasy široké 300 mm (viz výkres č. 1 – řez), uložené do nezámrzné hloubky, tedy cca -1,275 m, respektive 80 cm pod úroveň terénu, na které pak bude uložena železobetonová deska tloušťky 125 mm, která bude tvořit vlastní rampu. Na železobetonovou desku se provede betonová mazanina cca 60 mm a na ní se položí dlažba.

Vzhledem k tomu, že stávající úroveň vnějších vstupních prostor (±0,00 P.T.= +0,075 U.T.) a vnitřních vstupních prostor domu (+0,075 m) je rozdílná, odstraní se stávající dlažba, která je v současnosti poškozená, zvýší se podkladová mazanina a položí se nová dlažba na úrovni +0,075 m U.T. Dlažbou se pokryje i povrch rampy. Je nezbytné, aby dlažba měla protiskluznou úpravu. barva dlažby by měla být tmavá hnědočervená.

Rampa musí být osazena zábradlím ve výši 90 cm. Ve výši 30 cm nad plochou rampy musí být vodicí tyč, která brání sjetí vozíku z rampy. Zábradlí musí na obou koncích přesahovat rampu mm o 15 cm, nejlépe o 30 cm. Vlastní zábradlí je navrženo z ocelových trubek o průměru cca 50 mm. Svislé nosné sloupky jsou ukotvených z boku do železobetonové desky rampy. Při betonování rampy se zde osadí ocelové trny, na které se svislé sloupky zábradlí navaří (viz výkres č. 2 řez). Trubky jsou opatřeny vhodným nátěrem tmavohnědé barvy.

Přístup do objektu po třech schodišťových stupních zůstane zachován.


 Zpět na projekční činnost

Nahoru
Na titulní stranu